Valitse sivu

Tampereen yliopiston hallintotieteiden opiskelija Meri Pulkkinen tutki pro gradu -työssään Nastolan aluejohtokunnan toiminnan vaikutuksia vuosina 2016 – 2020. Keväällä 2020 toteutetun tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida eri näkökulmista aluejohtokunnan vaikutuksia ja hyödyntää tietoa kaupunkitasoisen lähidemokratiamallin kehittämisessä.

Aluejohtokunta perustettiin vuonna 2015 Nastolan alueen edunvalvojaksi Lahden ja Nastolan kuntien yhdistyessä. Aluejohtokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa Nastolan alueen kehittäminen, asukkaiden kuuleminen, elinvoimaisuuden ja vireyden vahvistaminen sekä paikallistoimijoiden tukeminen. Toimintaa arvioitiin aluejohtokunnan, järjestötoimijoiden ja asukkaiden näkökulmasta. Arviointia varten haastateltiin aluejohtokunnan nykyistä ja entistä jäsenistöä sekä kaupungin osallisuuskoordinaattoria, joka on toiminut aluejohtokunnan asiantuntijana. Haastattelujen lisäksi Nastolan alueen asukkaille ja järjestötoimijoille toteutettiin verkkokysely 15. – 24.5. Kyselyyn vastasi noin 50 henkilöä. Pienen vastaajajoukon vuoksi kyselytuloksia voidaankin pitää suuntaa-antavina.

Aluejohtokunnan vaikutukset

Meri Pulkkinen toteaa arvioinnin johtopäätöksissä, että aluejohtokunnan toiminta on näkynyt alueella erityisesti yhdistystoimintaan, yleiseen vireyteen sekä maankäyttö- ja kaavoituspäätöksiin vaikuttamisella. Kyselyyn vastanneet asukkaat ja järjestötoimijat pitivät toimintaa pääsääntöisesti myönteisenä ja alueen hyvinvointia edistävänä. Arvioinnissa todetaan, että aluejohtokunnan toiminnalla on ollut sekä konkreettisia että henkisiä vaikutuksia Lahdessa. Aluejohtokunnan rooli nähtiin ihmisten yhdistäjänä, kannustajana ja alueellisena äänenä. Toiminnan kehittämisen kohteina mainittiin tiedottamisen lisääminen. Asukkaiden pariin jalkautuminen, tapahtumien järjestäminen ja niiden tukeminen sekä osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen nähtiin lisäävän asukasosallisuutta. Toki asukkaita toivottaisiin mukaan toimintaan entistäkin enemmän. Pulkkinen toteaa, että aluejohtokuntatoiminnalla on ollut vaikutuksia myös siihen, miten Lahti näyttäytyy muualla Suomessa. Aluejohtokuntatoiminta on ollut edustettuna muun muassa valtakunnallisissa lähidemokratiasta kertovissa oppaissa ja tiedotteissa. Aluejohtokuntalaiset itse toivovat, että toimintamalli olisi hyvänä esimerkkinä myös Lahden muille alueille sekä laajenisi kaupunkitasoiseksi.

Pulkkinen arvioi, että aluejohtokunta on päässyt toteuttamaan sille asetettuja tavoitteita ja, että toimintamallia voidaan pitää yleisesti onnistuneena. Aluejohtokunnan tulevaisuuteen vaikuttaa se, että kaupunkitasoisesta lähidemokratiamallista ei ole vielä päätetty. Kyselyyn vastanneet asukkaat, järjestötoimijat sekä aluejohtokuntalaiset pitivät toimintaa paikallisesti tärkeänä ja toivoivat sille jatkuvuutta.

Lisätiedot:
projektityöntekijä Sanna Virta, sanna.virta@lahti.fi, p. 044 482 6390
www.nastola.fi

Meri Pulkkinen, meri.pulkkinen@tuni.fi, p. 040 522 2746